top of page

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทนีโอเด้นท์ เน็ตเวิร์ค และคลินิกทันตกรรมในเครือฯ นีโอเด้นท์ เด็นตัล กรุ๊ป

คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ (Neodent Dental Group : “เรา”) ในฐานะผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการการรักษาทางทันตกรรมมายาวนานกว่า 30 ปี ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น เราจึงได้กำหนดและบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและวิธีการที่เราใช้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราในระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.neodentdentalgroup.com หรือรับบริการจากเรา หรือซื้อสินค้าจากเรา เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือ เปิดเผยโดยมิชอบ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

 

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เพื่อให้ท่านรับทราบและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตลอดจนสิทธิและความคุ้มครองของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

1) นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม


2) สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

2.1 ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

2.2 ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล
 

2.3 ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับคลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการร้องขอถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค
 

2.4 ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้
 

2.4.1 กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

2.4.2 กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของคลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์

2.4.3 กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยเหตุจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของคลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคลินิกทันต กรรมในเครือนีโอเด้นท์ เว้นแต่คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 

2.5 ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 

2.6 ท่านสามารถขอให้คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
 

2.7 ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
 

2.8 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถติดต่อคลินิก  ทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 90 วัน หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทางเราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 168 ชั่วโมง

 

3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 

คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของเรา โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม ดังนี้
 

• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ

• ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

• ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร

• ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายทันตแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ

• ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด

• ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์

• ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น ไอพี แอดเดรส (IP Address), คุกกี้ (Cookies), ระบบนัดหมายออนไลน์

• ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการรักษา รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของท่าน

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน

• ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้

 

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเรา หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดและยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เท่าที่จําเป็น โดยข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทําให้สามารถทราบความต้องการของท่าน ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่ท่านจะได้รับจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลมากเท่าใด ก็สามารถให้บริการได้ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อทำการรักษาแล้ว อาจมีการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือบริการที่จัดขึ้น โดยท่านอาจต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม เช่น บริการที่ชื่นชอบ ความสนใจ พฤติกรรม เป็นต้น การแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจะทําให้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า หรือใช้บริการต่างๆ ได้มากขึ้น และไม่พลาดสิทธิพิเศษที่เหมาะสมกับท่าน
 

การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับเครื่องมือโซเชียลมีเดีย (Social Media)
 

หากท่านสมัครใจใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือการบริการ อาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน ผ่านผู้ให้บริการรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา

 

เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อท่านสมัครใจ หรือเมื่อมีฐานทางกฎหมายในการจัดเก็บดังกล่าวเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อเพิกถอนความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา ทั้งนี้ เราอาจไม่สามารถให้บริการ หรือปรับปรุงประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ ทำให้ท่านเสียโอกาสที่จะได้รับสิทธิพิเศษ หรือบริการที่เราหรือพันธมิตรจัดทำขึ้น

 

4) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้งานกับเรา จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาตให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

 

5) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 

 

คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการของเรา จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

 

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทําการตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน

 

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านและของกิจการบางส่วน ดังต่อไปนี้

5.1.เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ โฆษณา ผลิตภัณฑ์ สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับสถานภาพ และความต้องการของท่าน ผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้ทางเรา

5.2.เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และตรงกับพฤติกรรมของท่าน
 

5.3.เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด หรือเนื้อหาที่ท่านสนใจ ซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางช่องทางต่างๆ ของเรา เช่น เว็บไซต์ อีเมล การแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นๆ ในอนาคต


5.4.เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า


5.5.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม


5.6.เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ทางเรา


5.7.เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย


5.8.เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา หรือของผู้ใช้บริการของเรา

 

เราอาจใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอบริการด้านต่างๆ ของเรา รวมถึงอาจมีการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลในระบบคลาวด์ (Cloud) ในต่างประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ให้บริการนั้นไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ดำเนินการแทนเราโดยอิสระแต่อย่างใด และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

นโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมการรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของเรา การเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของเรา หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เรา ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบข้อมูลโดยบุคคลภายนอก
 

6) การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6.1.คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ จะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราเท่านั้น เราจะกำกับดูแลพนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานของเรา มิให้ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

 

6.1.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น

6.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

6.1.3 เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

6.1.4 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา

6.1.5 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

6.1.6 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

6.1.7 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

6.1.8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งมีฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

6.2.เราอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่เรากำหนด

 

7) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
 

คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศปลายทาง ที่อาจมีหรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ หากจะมีการโอนดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัย และบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเราจะขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด


8) คุกกี้ (Cookie) และวิธีการใช้คุกกี้
 

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้ โดย คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญาตให้เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่านอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

 

9) การเก็บรักษา ความปลอดภัย และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 

คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย รวมทั้ง เราได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้บริการกับเรา เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์


ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาแล้ว หากท่านไม่แสดงความยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านร้องขอ

 

10) การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
 

คลินิกทันตกรรมในเครือนีโอเด้นท์อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านการให้บริการและการดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะของท่าน รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายฉบับล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา (www.neodentdentalgroup.com) การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของเรา ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

 

11) ช่องทางการติดต่อเรา
 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้ เปลี่ยนแปลง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาได้ที่
 

บริษัท นีโอเด้นท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

1529/8 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร 02-861-7457

อีเมล neodentdentalgroup@gmail.com

 

ทั้งนี้ข้อมูลที่ท่านต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่

• ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง

• เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

• เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของท่าน

 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

bottom of page